Selasa, 10 Februari 2009

PENGGUNAAM MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN DAN PERNIAGAAN.

PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN.
Penggunaan multimedia dapat membantu memudahkan proses pembelajaran. gabungan teks, grafik, audio, video dan animasi, pelajar lebih mudah memahami konsep yang ingin disampaikan oleh guru. Sebagai contoh, dalam mengajar Sistem Pencernaan Manusia, guru boleh menggunakan teks, grafik dan animasi bagi menunjukkan apa yang berlaku kepada makanan yang dimakan oleh seseorang bermula daripada makanan itu dimasukkan ke dalam mulut sehinggalah ia diserap ke dinding usus dan bahan buangan dikeluarkan dari badan sebagai najis.

Melalui bahan multimedia yang telah disediakan sendiri atau melalui bahan pengajaran yang dibekalkan kepada sekolah, guru dapat menjimatkan masa melukis rajah yang agak kompleks di atas papan tulis dan akan menjimatkan masa. Contohnya dalam matapelajaran Biologi, guru tidak perlu melukis rajah jantung di papan tulis. Dengan mudah rajah jantung boleh diperolehi daripada internet dan guru hanya perlu muat turun rajah dan maklumat tersebut seterusnya boleh ditayangkan kepada pelajar di dalam kelas menggunakan projektor LCD. Bahan ini boleh digunakan untuk mengajar kelas-kelas yang lain atau boleh digunakan oleh guru-guru yang lain dengan mudah dan cepat melalui keadah auditori dan visual dalam mempersembahkan maklumat, pelajar dapat memproses maklumat itu dengan lebih cepat dan dengan itu proses pembelajaran dapat digalakkan melalui penglibatan pelajar


Dalam topik Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk dalam Matematik Tingkatan Empat, misalnya, penggunaan gambar dan video boleh digunakan bagi menunjukkan penggunaan konsep nisbah trigonometri dan sudut dongakan dan sudut tunduk untuk menyelesaikan masalah harian seperti menganggar tinggi tiang bendera. Dengan cara ini, konsep yang dibina dapat diperkukuhkan lagi.

Penggunaan video juga akan memudahkan proses pengulangan dalam pembelajaran dilakukan dengan mudah. Sebagai contoh guru memberi penerangan proses kerja dimakmal boleh dirakamkan dan kemudiannya dipaparkan kembali kepada pelajar bila-bila masa sahaja diperlukan. Pelajar juga boleh menonoton klip video tersebut bagi membentuk kefahaman yang lebih mendalam apabila diperlukan. Penggunaan video juga akan dapat membentuk kemahiran pelajar lebih pantas dan berkesan. Dalam mempelajari kemahiran fizikal seperti kemahiran menggunakan perisian computer, kemahiran melakukan ujikaji, dan lain-lain demontrasi secara langsung. Ini dapat membantu proses membina kefahaman dan seterusnya membentuk kemahiran seperti mana yang diperlukan.

Video digital dapat membantu dan digunakan dalam proses membentuk kemahiran dengan lebih pantas dan berkesan. Pelajar boleh menonton perjalanan video mengikut keperluan dan kefahaman masing-masing. Selain itu, penggunaan video digital juga mampu menjimatkan masa, tenaga dan kos pembelajaran. Masa persediaan bahan bantu pengajaran dalam tempoh masa panjang misalnya boleh diringkaskan kerana klip-klip video yang berkaitan dengan keperluan telah disediakan dengan lebih awal. Proses pengajaran d idalam kelas juga boleh menjadi lebih pantas menerusi penggunaan elemen multimedia video digital yang ditayangkan. Penerangan yang panjang lebar dan demonstrasi yang meleret-leret tidak diperlukan lagi. Ini kerana proses penerangan melalui video yang menggabungkan elemen seperti imej, muzik, dan suara latar mampu, memberi penjelasan yang lebih jelas kepada para pelajar.


PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PERNIAGAAN.

Multimedia digunakan di dalam perniagaan seperti persembahan (presentation),latihan, pemasaran, demonstrasi produk, katalog produk dan komunikasi di dalamrangkaian. Persembahan multimedia pada masa kini dapat memberi minat kepadapendengar dengan mencantumkan unsur animasi, audio dan klip video dalam satupersembahan berbanding menggunakan 35mm slide dan overhead projektor yanghanya dapat menggunakan unsur teks dan grafik sahaja.

Bagi kegunaan pejabat, penggunaan kamera video, mikrofon dan pembesar suara sertacapture cardboleh digunakan bagi kegunaan pejabat seperti membuat kad pekerjadan juga pangkalan data yang lengkap dengan gambar pekerja. Komputer laptopdigunakan beserta persembahan multimedia bersedia untuk memberi persembahan dimana-mana jua. Dengan kesedaran syarikat tentang kepentingan persembahanmultimedia, lebih banyak produk multimedia akan dihasilkan dengan tujuan untukmelancarkan perjalanan syarikat dan memberikan keuntungan.

Multimedia juga dapat mengubah cara perniagaan. Perbankan secara on-line dan membeli-belahsecara on-line membina satu masyarakat yang tanpa-wang (cashless). Maybank2Ucontohnya membenarkan pelanggannya untuk memeriksa baki di akaun bank mereka,melihat transaksi kad kredit mereka, memindahkan wang ke akaun yang lain,melaburkan duit ke dalam saham dan membayar bil secara on-line.

Multimedia juga mengubah cara kita membaca surat khabar dengan menyediakanperkhidmatan berita di internet. Dengan menggunakan teknologi penerbitanelektronik (elektronic publishing), berita di pushke dalam website setiap hari. Padamasa kini perkhidmatan internet yang mempunyai laman web bermultimedia danproduk-produk multimedia yang lain mula bersaing dengan TV untuk menyiarkankandungannya. Sebagaimana pengguna TV menghabiskan masa merekamenontonnya, internet menyediakan bahan yang sama seperti siaran radio, siaran TVdan klip-klip video.
Contoh multimedia yang diaplikasikan dalam bidang perniagaan.

1 ulasan: